Lad vandhanen løbe!

Miljøstyrelsen anbefaler, at du lader vandhanen løbe, læs mere på mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/lad-vandhanen-loebe/. Det er ikke for at vandværket skal tjene flere penge, men for at sikre at du får rent vand. Du kan bruge vandet til at vande blomster med eller til at skylle de snavsede tallerkener.

Men Miljøministeren har besluttet, at vandværkerne skal tage vandprøver af det første vand fra vandhanen, uden at lade det løbe først. Det betyder, at vandværket skal udtage 2 prøver, hvor man tidligere kunne nøjes med en prøve. Så tager vi en prøve efter forskriften, og en prøve for at vise, at man skal huske at lade vandet løbe.

Det er sådan en beslutning fra ministerens side, som betyder at drikkevandet bliver dyrere, og det bliver sværere for dig som forbruger at gennemskue om  vandkvaliteten er god nok.

Hvis du ser på den første vandprøve som Skelby Vandværk udtaget efter de nye regler, så kan man godt se, at der er gammelt vand i hanen. Vandet er 13 °C varmt, og der er et kimtal (bakterie antal) på 1.000 pr. ml. Der er ingen colibakterier.

Men efter kort tid hvor hanen har løbet, så er temperaturen 7 °C, og kimtallet er 2 pr. ml.

Så gør som Miljøstyrelsen anbefaler: Lad vandet løbe til det er koldt, så er vandet også frisk.

Men vandværket må ikke gøre som Miljøstyrelsen anbefaler, vi bliver bare nødt til at betale for overflødige vandprøver, fordi miljø- og fødevareministeren har truffet en tåbelig beslutning, mod Miljøstyrelsens vejledning til forbrugerne.

SMS-varslingstjeneste

Skelby Vandværk har taget en SMS-varslingstjeneste i brug i dag d. 9. marts 2018.

Hvis du får eller har fået en SMS fra 25 91 14 46 med følgende tekst:

“Dit vandværk har fået nyt IT-system, til bl.a. varsling.
Må vi sende beskeder til dette nummer?
Svar JA hvis du vil modtage information fra Skelby Vandværk.
Svar NEJ hvis du ikke ønsker at vi skriver igen”

Hvis du svarer JA på SMS’en, så vil du fremover få SMS’er, når vi har brug for at varsle forbrugerne.

Vi arbejder på at lave et skema her på hjemmesiden, så du kan tilmelde dit mobil-nr til SMS’er og/eller din e-mailadresse, hvor du kan få varslinger, som bliver målrettede til din adresse. Men dette skema er ikke færdigt endnu.

Generalforsamling torsdag den 8/3 2018

Skelby Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Karl Johan Thomasen i hænde senest torsdag den 1/3 2018.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Årsrapport 2017 finder du her.

Karl Johan Thomasen, Jørgen Steen Larsen og Christian Holt er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg.

Forslag til behandling:

Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen i forbindelse med at Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk er blevet en del af Skelby Vandværk.
I vedtægternes § 10 ændres afsnittet “Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.” til “Selskabets bestyrelse består af op til 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen.”
Forslaget har været 1. behandlet på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28/9 2017, og kan vedtages med almindeligt flertal på denne ordinære generalforsamling

Der er ikke indkommet yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 7.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Når generalforsamlingen har været afholdt, kan du læse referatet her.

Utæthederne er fundet. Vi har igen normalt vandforbrug.

STORT NATFORBRUG!

4. marts 2018!

Vi har nu haft en uge med lave nattemperaturer. De sidste par nætter har vandforbruget været meget højt, særligt i området syd og nord for Skelby.
Bor du
  • mod syd i Nåby, Kagstrup, på Pøllegårdsvej, Skelbyvej indtil nr. 30, Holløse Mølle, Valmosevej, Skellet eller

  • mod nord på Skelbyvej fra 64-101, Regerup eller Ulstrup,

så kig efter om du skulle have nogle frostsprængte rør eller nogle haner som står og løber.
Vi bruger ca. 40-50 m³ ekstra hver dag.

Der er normalt forbrug i Gunderslevlille, Rejnstrup, Gunderslevholm og Skelby.

Husk også at spørge dine naboer, hvis de ikke følger med i Nyhederne her fra Skelby Vandværk.