Produktion af vand

Boringerne
Vandet henter vi i jorden under Skelby gennem 3 boringer, som ligger omkring Susåskolen. Boringerne er ca 40 meter dybe, og går gennem tykke lerlag ned til kalken i undergruden, hvorfra vandet pumpes op til vandværket. Boringerne er ca. 15 – 20 cm i tværmål. Normalt pumper vi kun fra en boring af gangen. Når rentvandsbeholderen er halvtom, startes pumpen i en boring, som pumper vandet ind i filteret.

1

Filtrering
Samtidig med at vandet pumpes ind i boringen bliver det luftet af en kompressor. Derefter løber vandet gennem et sandfilter, som består af sten, sand og grus i en blanding afpasset efter vandets indhold af jern og mangan med videre. Filteret kan behandle 8-16 m³ vand i timen, svarende til at 1 til 2 boringer kan pumpe på en gang. Vandkvaliteten er dog bedst hvis vandet ikke løber for hurtigt gennem filteret, så normalt er der kun en boring som kører. Til gengæld så kører vi så ca. 16-18 timer i døgnet. Filteret skylles med vand fra rentvandsbeholderen ca. hver 10. dag.

Opbevaring
Rentvandsbeholderne kan rumme ca. 90 m³ rent vand, svarende til næsten et helt døgns forbrug. Her er et lager af vand, så der også er vand i de perioder hvor vi bruger mere vand end vi kan behandle gennem filteret.

Udpumpning
Fra rentvandsbeholderne bliver vandet trykket ud i ledningsnettet af 1-3 pumper. Den ene pumpe kører med variabel hastighed, og regulerer på den måde vandtrykket, så det fra værket ligger lige omkring 4,4 bar. Vi bruger normalt fra 120 – 140 m³ vand (eller 140.000 liter vand) i døgnet.

Når der går hul på en ledning, enten hos vandværket eller hos en forbruger, kan vandforbruget stige til mere end 200 m³ i døgnet.
Ledningsnettet
Skelby Vandværk har et godt ledningsnet. De sidste 20 hår har spildet ligget under 1 % af det udpumpede vand.

Skriv et svar